2395
Views
is a sub-area and the residential, industrial and educational space located in the city center in the urban area north of Malmö.

The entire area consists of infilling in the sea north of the original shoreline. Work began in the 1770s at the existing inner harbor and expanded gradually to the west and north. In the 1870s, expanded its operations with Kockums shipbuilding and moved to the area. During the first half of the 1900s there were oil port in the area, but moved to the east of the harbor around 1945 to make way for the shipyard.

From the 1970s fell Kockums activities and the large production hall was built on the Saab factory in the mid-1980s. The plant, however, was short-lived and soon moved MalmöMässan in the hall. In 2001 held the housing exhibition Bo01 in the Western Harbour, which meant the start of the new district. Many different architects helped created a diversity in the architecture rarely seen in newly built neighborhoods. A small harbor for pleasure boats were also built.

What really made the people of Malmö attracted here has been to the boardwalk and viewing platform quickly came to be used for bathing. The municipality cleared the dangerous rocks in the water and more. Summertime flocked Malmö have come here to bathe. The residents along the boardwalk was not all bathers, so 2005 was built Scaniabadet in Scania Park in the northern part of the area.

Since the housing exhibition, it has been feverish building activity in the Western Harbour. The large Kockums crane disappeared in 2002, but was replaced as a landmark in 2005 by Sweden's tallest residential building, the Turning Torso.

On Universitetsholmen Malmö University was established with Teachers University's new house, hurricane at Hjälmarekajen. On Universitetsholmen also Procivitas private school. Around the City Tunnel station is the university's main building, which was once the harbor office, and the Seamen's Church and the old pilot office at Bagers place.

University's Gymnasium is actually located just west of the University, as well as the World Maritime University.

Mediegymnasiet and City Archives is located near the new marina, in what was once the Kockums large dry dock. In the area closest Ribersborgsstranden is Kockum Leisure, an indoor facility with ice rink, swimming and fitness facilities. Right next available ship preschool

Västra hamnen är ett delområde och bostads-, industri- och utbildningsområde belägen i stadsdelen Centrum i stadsområdet Norr i Malmö.

Hela området består av utfyllnader i havet norr om den ursprungliga strandlinjen. Arbetet började på 1770-talet vid nuvarande Inre hamnen och utvidgades successivt åt väster och norr. På 1870-talet utökade Kockums sin verksamhet med fartygstillverkning och flyttade till området. Under första halvan av 1900-talet fanns oljehamnen i området, men flyttade till de östra delarna av hamnen kring 1945 för att ge plats åt varvet.

Från 1970-talet minskade Kockums verksamhet och den stora produktionshallen byggdes om till Saab-fabrik i mitten av 1980-talet. Fabriken blev dock kortlivad och snart flyttade Malmömässan i hallen. År 2001 hölls Bomässan Bo01 i Västra Hamnen, vilket innebar startskottet för den nya stadsdelen. Många olika arkitekter var med och skapade en mångfald i arkitekturen som man sällan ser i nybyggda kvarter. En liten hamn för fritidsbåtar byggdes också.

Det som framförallt gjort att malmöborna dragit sig hit har varit att strandpromenaden och utsiktsplattformen snabbt kom att utnyttjas som badplats. Kommunen röjde undan farliga stenar i vattnet med mera. Sommartid vallfärdade malmöborna hit för att bada. De boende längs strandpromenaden uppskattade inte alla badare, så 2005 byggdes Scaniabadet i Scaniaparken i den norra delen av området.

Sedan Bomässan har det varit febril byggaktivitet i Västra Hamnen. Den stora Kockumskranen försvann 2002, men ersattes som landmärke 2005 av Sveriges högsta bostadshus, Turning Torso.

På Universitetsholmen har Malmö högskola etablerats, med Lärarhögskolans nya hus, Orkanen vid Hjälmarekajen. På Universitetsholmen finns även Procivitas privata gymnasium. Kring Citytunnelns station finns högskolans huvudbyggnad, som förr var hamnkontor, samt Sjömanskyrkan och det gamla lotskontoret på Bagers plats.

Universitetsholmens gymnasium ligger faktiskt strax väster om Universitetsholmen, liksom World Maritime University.

Mediegymnasiet och Stadsarkivet ligger i närheten av den nya småbåtshamnen, i det som förr var Kockums stora torrdocka. I området närmast Ribersborgsstranden ligger Kockum Fritid, en inomhusanläggning med ishall, bad och träningslokaler. Strax intill finns Skeppets förskola.
Comments
0/500
Comment below to support the creator!
More
back-to-top