1352
Views
นโมตัสสะภควโต Parinipana Stupa Mahavihara Temple Chanting Namo Tassa Bhagavato Srilanka 

Download ดาวโหลด https://goo.gl/qLSPke

สาลวโนทยาน มีพระสถูปปรินิพพาน เป็นสถูปแบบทรงโอ่งคว่ำที่เป็นทรงพระราชนิยมในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช บนสถูปมียอดมน มีฉัตรสามชั้น ส่วนพระมหาปรินิพพานวิหาร ตั้งอยู่ด้านหน้าในฐานเดียวกันกับพระสถูปปรินิพพาน ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางเสด็จดับขันธปรินิพพาน (คือพระพุทธรูปนอนบรรทมตะแคงเบื้องขวา) ศิลปะมถุรา มีอายุกว่า 1,500 ปี ในจารึกระบุผู้สร้าง คือ หริพละสวามี โดยมีนายช่างชื่อ ทินะ ชาวเมืองมถุรา ในปัจจุบันพระพุทธรูปองค์นี้ถือได้ว่าเป็นจุดหมายสำคัญที่ชาวพุทธจะมาสักการะ เพราะเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะอันพิเศษ คือ เหมือนคนนอนหลับธรรมดา แสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานจากไปอย่างผู้หมดกังวลในโลกทั้งปวง

มกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธองค์ มีชื่อท้องถิ่นว่า รามภาร์-กา-ดีลา อันเป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกในการเข้ารับตำแหน่งของเจ้ามัลละ แต่ได้ยกขึ้นเป็นที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ โดยตั้งเชิงตะกอนขึ้นในบริเวณมกุฏพันธนเจดีย์ เมื่อถวายพระเพลิงแล้ว จึงก่อพระสถูปขึ้น ณ ที่ถวายพระเพลิงนั้นบนทาง 4 แพร่ง พระสถูปนี้ปัจจุบันชาวบ้านเรียกกันว่า รามาภาร์
Comments
0/500
Comment below to support the creator!
More
back-to-top