1075
Views
วัดพระแก้ว...หรือที่ชาวต่างชาติรู้จักกันในชื่อ Temple of The Emerald Buddha เพราะมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และเต็มไปด้วยเรื่องราวน่าสนใจมากมาย หรือ 'วัดพระศรีรัตนศาสดาราม'
Comments
0/500
Comment below to support the creator!
More
back-to-top